Sarpsborg Motor AS
Søk

Salgsbetingelser

Oppsummering: Vi er ikke vanskelige å ha med å gjøre! Uavhengig av hva loven sier og hva som står i dette dokument: Har du ett problem eller er misfornøyd, så ring oss! Vi har til dags dato ikke klart å bli uvenner med noen av våre 20883 kunder.

1. Innledning:

Disse salgsbetingelsene gjelder salg av produkter som er tilgjengelige for internettsalg til forbrukere og enkeltmannsforetak på vår hjemmeside www.sarpsborgmotor.no. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selger opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salgsbetingelsene gjelder så fremt ikke annet følger av annen skriftlig avtale mellom partene. De går under enhver omstendighet foran kjøpers generelle innkjøpsbetingelser.

2. Partene:

Selger

Firmanavn:

Sarpsborg Motor AS

Besøksadresse:

Holmegil 2 A

1739 Borgenhaugen

Foretaksnummer:

983 201 431 MVA

Telefon:

69 13 73 00

Faks:

69 13 73 01

E-post adresse:

support@sarpsborgmotor.no

Hjemmeside:

www.sarpsborgmotor.no

Kjøper

Kjøper er den som foretar bestillingen på vår hjemmeside.

3. Pris, Tilbud, Avtale og Ordrebekreftelse:

Priser oppgitt i nettbutikken er inkl. merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og lignende), og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når kjøpers bestilling er mottatt av selgeren og selgerfirmaets ordrebe­kreftelse foreligger. Avtalen er bindene for begge parter.

En part er likevel ikke bundet til avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når selgeren har mottatt kjøpers bestilling, skal selgeren uten ubegrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Kjøperen må kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype og pris. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelse, må kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig og senest innen 24 timer.

4. Betaling:

Visa og Mastercard kan benyttes som betalingsalternativ direkte i nettbutikken. Betalingen foregår på NetAxept sine sikre sider. Sarpsborg Motor AS har ikke tilgang til noen informasjon angående ditt kort eller betalingen. Det aktuelle beløpet reserveres på din konto og er da ikke tilgjengelig. Selve betalingen (trekket) vil ikke bli utført før varene sendes fra oss.

5. Angrerett og avbestilling

Kjøperen har etter dette tidspunktet angrerett etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Varen returneres i følge retningslinjer for retur i punkt 6.

6. Returer

Returer skal alltid meldes til Sarpsborg Motor AS på mail til support@sarpsborgmotor.no eller telefon 69137300. Kjøper vil motta opplysninger om returfrakt fra selger på mail/telefon. Kjøper skal ikke under noen omstendighet sende varen i retur uten returavtale. Kjøper bærer fraktkostnadene ved retur.
trykk her for returskjema

7. Tekniske opplysninger:

På noen deler i nettbutikken er det oppført data/info/mål/vekt etc. Dette er skrevet i beste hensikt og etter den informasjonen vi har hatt tilgjengelig, men trykkfeil kan selvsagt ALLTID forekomme!

8. Leveringstid:

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten, på det sted og det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Leveringstiden vil være angitt til en bestemt dato på ordrebekreftelsen. Datoen er tentativ med mindre det er skriftlig avtalt mellom partene at selgeren garanterer levering på den angitte dato.

Selger skal søke å varsle kjøper dersom levering ikke kan finne sted på den tentative dato.

9. Leveringssted og risikoovergang:

Levering skal alltid anses skjedd fra selgers lager, uansett salgsklausul.

Alternative leveringsformer er:

  • - Postpakke
  • - Hentes av kjøper på selgers adresse (hverdager mellom 08.00 og 16.00)


10. Misligholdsbeføyelser ved forsinkelse:

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser ved selgers oversittelse av tentativ leveringsfrister eller leveringsdato.

Ved oversittelse av garantert leveringsdato eller leveringsfrister, plikter selger, hvis kjøper kan dokumentere et direkte tap, å erlegge en konvesjonalbot. Konvesjonalboten beregnes med 0,5 % pr. uke av avtalt kjøpesum for forsinket leveranse. Maksimal Konvesjonalbot er 5 % av den avtalte kjøpesum.

11. Force Majeure:

Som Force Majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren spesielt. Som Force Majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgers forutsatte transport, arbeidskonflikter og andre forhold som forsinker selgerens levering, herunder forsinket levering fra selgers leverandør, og som selgeren ikke kan påvirke.

12. Kjøperens plikt til å overta salgsgjenstanden:

Kjøperen plikter å overta salgsgjenstanden på leveringsstedet når den er leverings­klar ved tentativ eller garantert leveringstid. Plikten til å betale kjøpesummen bortfaller ikke selv om kjøper ikke overtar salgsgjenstanden ved levering.

Unnlater kjøper å ta i mot salgsgjenstandene innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selger heve kjøpet eller kreve erstatning. Det vises for øvrig til kjøpslovens bestemmelser, §§ 72, 73 (1) og 74 til 78.

13. Reklamasjon, garantier og undersøkelsesplikt:

For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpslovens bestemmelser om reklamasjoner.

For næringskunder:
Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders garanti.

Undersøkelsesplikt:
Kjøper skal snarest ved mottak undersøke varene, herunder kontrollere dem mot faktura eller ordrebekreftelse.

Fristen for å påberope mangler i leveringen er 14 dager etter mottak av sendingen.
For mangler som oppstår etter at varen er tatt i bruk, må reklamasjon være sendt skriftlig til selger senest 14 dager etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, men aldri senere enn 12 måneder etter kjøper mottok varen.


14. Retten til å avhjelpe mangler:

Selgeren har rett til å avhjelpe en mangel, jfr. kjøpslovens § 36. Kjøperen kan ikke kreve retting, dersom selgeren ønsker å gjennomføre omlevering, eller betale prisavslag. Retten til å påberope en mangel bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke. Selgers kostnader til feilsøking, undersøkelser av salgsgjenstand m.m., dekkes av kjøper, dersom undersøkelsene viser at det forhold det er reklamert over ikke er en mangel.

15. Kjøpers hevingsadgang ved mangler:

Kjøper kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd og kjøper har gitt selger melding om heving innen rimelig tid, jfr. kjøpslovens § 39, forutsatt at selger ikke har avhjulpet mangelen innen rimelig tid. Ved vurderingen av om avhjelp har funnet sted innen rimelig tid, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt det foreligger en mangel, og at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre avhjelp.

16. Erstatning og prisavslag ved mangler:

Kjøper kan ikke kreve erstatning hvis selger har foretatt avhjelp i henhold til regulering i disse salgsbetingelser. Selger kan heller ikke kreve prisavslag der hvor avhjelp er foretatt.

Kjøperen kan bare kreve erstatning når selger ikke tilbyr avhjelp eller prisavslag, og erstatningen er begrenset til kostnadene ved retting av mangelen.

Selgerens erstatningsansvar eller plikt til å betale prisavslag, kan ikke under noen omstendighet overstige salgsgjenstandens kjøpesum og selger svarer ikke under noen omstendigheter for kjøpers indirekte tap, herunder tapt omsetning m.m.

Ved kjøpers heving skal kjøper tilbakelevere salgsgjenstanden, mens selger tilbakebetaler kjøpesummen. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selger godskrives en leie for de timer gjenstanden har vært brukt. Kjøper kan ikke fremsette krav overfor selger ut over det som her er regulert.